Бугат баг


ХОВД  АЙМГИЙН  ЖАРГАЛАНТ  СУМЫН БУГАТ БАГИЙН                                                                                        ЗАСАГ  ДАРГЫН ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨР

2013-2016 он

Засгийн газар, аймаг, сумын засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлж, хуультогтоомжийн биелэлтийг хангах нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралд иргэдийн орлцох оролцоог дээшлүүлэх, багийннутагдэвсгэрсахилгахариуцлагыгхэрэгжүүлэх,  багийнтохижилт, соёлжилтыгсайжрууланардиргэдийнамьдралынтүвшингдээшлүүлэх, хөдөлмөрэрхлэлтийгнэмэгдүүлэхийгголзорилгооболгондэвшүүлжбайна.

Нэг: Төрийнудирдлагынталаар

    1.Шинэчлэлийн Засгийнгазрынтогтоол, бодлогошийдвэрболонАймаг, сумынЗасагдаргын үйлажиллагааныхөтөлбөрөөс багтхолбогдолтойзаалтыгхэрэгжүүлэхийнтөлөө идэвхизүтгэлгаргаж, хамтарч ажиллана.

         2.Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыгхүлээнавч цагтухайдньшийдвэрлэх, дээдшатныбайгууллагадуламжилах.

         3. Төрзасагтаа үр бүтээлтэйажиллажхөдөлмөрлөжбайсаниргэдийгтөрийнболоняам, салбар, ороннутгийншагналуудаарээлждараагааршагнуулахнөхцөлийгньбүрдүүлнэ.

Хоёр: Нийгмийнбодлогынхүрээнд

1.Аймгийн засагдаргынтэтгэлэгтбүтэн өнчин хүүхдүүдийгбүрэнхамруулна.

2.Хүүхэдзалуучуудынавьяас чадварыгнээнхөгжүүлэхзорилгоор хүүхдийнорднысекцдугуйланд хүүхэдбагачуудыг үнэтөлбөргүйхамруулна.

3.”Ажилласан жил, тэтгэврийндаатгалыгнөхөнтооцох” тухайхуулийнхэрэгжилтийгхангахажлыгзохионбайгуулна.

        4.Сум хөгжүүлэхсангийнзээлдквоттогтооннийгмийнхаламжийнзорилтотбүлгүүдээсирсэнсаналсанаачлага, төсөлхөтөлбөрийгдэмжижажиллана.

5.Багийн ардиргэдийгтөсөлболовсруулахсургалтандхамруулна.

         6.Нийгмийн дэмжлэгтуслалцаазайлшгүйшаардлагатай өрхиргэнийгнийгмийнхаламжийн үйлчилгээндхамруулна

        7. Ахмаднастангуудыгавотбусныхөнгөлөлтөөс чөлөөлэхасуудлыгшийдүүлнэ.

        8.Өрхийн амьжиргааныбаталгаажихтүвшингээсдоогуурорлоготой  өрхийгтөрийнбатөрийнбусбайгууллагаасолгожбайгаатөслийнхүрээндхамруулна.

        9.Ажил хөдөлмөрэрхлээгүйиргэдзалуучуудыгнийтийгхамарсанажилдоролцуулж, Хөдөлмөрийнхэлтэсийннэгдсэнбүртгэлдхамруулан, улирлын чанартайболонтүражлынбайраархангана.

10.Багийн өндөрнастангуудыгахмадын “Цагаануул” цогцолбортээлждараатайгаарсувилуулж, амруулна.

Гурав: Соёлурлагынталаар

           1.Багийн урлаг, спортынболононцгойавъяастайиргэд,хүүхдүүдийгуралдаантэмцээндоролцох ,авъяас чадвараахөгжүүлэхэддэмжинэ.

2.Амьжиргааны  баталгааттүвшингээсдоогуурорлоготой өрхийн 1 хүүхдийнавъяасыгхөгжүүлэхзорилгоор хүүхдийнордоныдугуйландхамруулна

3.Багийн иргэдийндундурлаг, спортынаргахэмжээгжилбүруламжлалболгонзохионбайгуулна.

           4.Тэмдэглэлт баярболон өдөрлөгийгбайнгазохионбайгуулж, тэмцээнуралдаанаардамжууланхоорондньнөхөрболомжийгбүрдүүлж, иргэдийгбүрэнхамруулна.

5.Иргэдийн идэвхиоролцоогнэмэгдүүлэхийнтулдцогцаргахэмжээгавч ажиллана.

Дөрөв: Эрүүл мэндийнталаар

1.“Эрүүл монголхүн “ хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэхэрсдэлтбүлгийнхүнамыгэрүүлжүүлэхаргахэмжээавна.

2.Иргэдийн эрүүл мэнданханшатнытусламж үйлчилгээг өрхийнэмнэлгээсавахболомжнөхцлийгхангаж өрхийнэмнэлгийн хүчин чадлыгнэмэгдүүлэх чиглэлээрдэмжижхамтранажиллана.

3.Эмчийн хяналтандбайдагиргэдийнсудалгааггаргажхаламж үйлчилгээндбүрэнхамруулна.

4.Бугат өрхийнэмнэлэгийнбарилгын өргөтгөлхийлгүүлэж, цэвэрбохируснысүлжээндхолбоно.

          5.Бугат өрхийнэмнэлэгдээрэмийнсанажиллуулах

Тав: Тохижилт ,соёлжилтынталаар

          1. I гудамжныарынзайндиргэдийноролцоотойгоортохижуулан хүүхдийнтоглоомынталбайтайболгоно.

2.Ундны цэвэрусныхангамжийгсайжруулахаар 1 гүнийхудаггаргуулна.

3.Хашааны доголзөрчлийгарилгуулна.

          4.Багийн нутагдэвсгэртбайгааайл өрхүүдийггудамж,  хашааныдугаархаягжуулалтыгшинээрхийлгэнэ.

           5.Багийн нутагдэвсгэрдэхьхогхаягдлыншинэменежментийгнэвтрүүлж, хогхаягдлын үйлчилгээнийсанбайгууланхогныасуудлыгбүрэншийдвэрлэх

6..Багийнайл өрхүүдийннохойгтуулга, вакцинжуулах, пайзтайболгох үргэлжуяатайбайлгах, эзэнгүйнохойндустгалхийлгэнэ.

7..Багийннутагдэвсгэрт үйлажиллагааявуулдагажахуйннэгжийнхаягынстандартыгтогтоожгэрэлтүүлэгтэйболгох

Зургаа: Иргэнийбүртгэлмэдээллийнталаар

1.Иргэний  бичигбаримтынтөгөлдөршилийг үргэлжлүүлэнявуулжгарсанзөрчлийгарилгуулахаргахэмжээавч  ажиллана.

2.Бүх судалгаагшинэчилж, шилжилтхөдөлгөөнийгбүртгэжсумын ИБМ-ийнонлайнсүлжээгашиглажбүртгэлийгсайжрууланажиллана.

          3.Багийн өрхийнбүртгэлийндэвтрийгшинэчилсэнбаяжилтхийжхөтлөх

Долоо: Жижигдунд үйлдвэрлэлэрхлэгчдэддэмжлэг үзүүлэхталаар

1.Жижиг дунд үйлдвэрлэлийгхөгжүүлэх, ажлынбайрыгнэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэнуртхугацаатайбага хүүтэйзээлдхамруулна.

2.Төрийн батөрийнбусбайгууллагаасзохионявуулдаг үзэсгэлэнхудалдаандбагийниргэдийгидэвхтэйтатаноролцуулна.

           3. Сумхөгжүүлэхсангийнзээлдквоттогтооннийгмийнхаламжийнзорилтотбүлгүүдээсирсэнсаналсанаачлага, төсөлхөтөлбөрийгдэмжижажиллана.

           4. Багийнардиргэдийгтөсөлболовсруулахсургалтандхамруулна.

Найм: Байгальорчныталаар

1.Шуудуйны уснытрубондхаалтхийжуснызүйзохистойхэрэглээгбийболгоно.

2.Мод тарихорчнооцэцэрлэгжүүлэхажилдбүхнийтийгуриалж, жилбүролонмодтарьсанайл өрхийгшалгаруулжшагнажурамшуулна.

3.Чацаргана хөтөлбөрийнхүрээндбагийниргэдийгхашаандаа чацарганатарихажлыгдэмжинэ. 1 өрхийг 10-аас доошгүй чацарганымодтойболгохажлыгзохионбайгуулна.

Ес: Хотбайгуулалтгазар өмчлөлийнталаар

          1.Иргэн бүртгазар өмчлүүлэхтэйхолбогдууланбагийнайл өрхийнгазар өмчлөлийнасуудлыгшуурхайшийдвэрлэнэ.

           2.Багийн нутагдэвсгэрдээр үйлажиллагааажахуйннэгжүүдийнгазар өмчлөхгэрчилгээнийдагуугазрынхураамжийггазрындаамалтайхамтарч сумын  өөрийнорлогыгбүрдүүлэхэдхамтарч ажиллана.

          3.Мянганы сорилынсангийнхөрөнгийнэрхийнтөслийнхүрээндайл өрхүүдийнбүххашааг өмчлүүлэхаргахэмжээавна.

Арав:  Багийналбадынхоорондынуялдаахолбоогсайжруулахталаар

1.Малын гоцхалдвар, халдварт өвчнөөс урьдчилансэргийлэхтарилга, вакцинжуулалтыгжилбүрмалдхийжэрүүлжүүлэхажлыгзохионбайгуулна.

2.Татварын байцаагчтайтатварынорлогыгбүрдүүлэхэдиргэдийнсудалгаагарганхамтранажиллана.

           3.Хэсгийн байцаагчтайхамтран “Олоннийт –Цагдаагийнхамтын үйлажиллагаахөтөлбөрийгхэрэгжүүлэх, гэмтхэргээсурьдчилансэргийлэх чиглэлээриргэдэдзөвлөгөө өгч ,гарсансаналсанаачлагыгдэмжижажиллана.

 

 

                 БУГАТ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                       С.ЛХАГВАСҮРЭН