Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
12 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-14
13 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-14
14 Зээл олгох тухай 2014-04-03
15 Мал түүхий эдийн захыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 2014-04-03
16 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2014-04-03
17 Харгалзан дэмжигч, асран хамгаалагч тогтоох тухай 2014-04-03
18 Мал сүргийг урьдчилан сэргийлэх болон эрүүл мэндийн үзлэг явуулах тухай 2014-04-03
19 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2014-04-03
20 Тусламж үзүүлэх тухай 2014-03-31
21 Өндөржүүлсэн бэлтгэлтэй мэргэжлийн анги байгуулах тухай 2014-03-26