ГАЗАР НУТАГ

  • Хот тосгоны  бусад суурины газар    4568.14
  • Зам шугам сүлжээний газар    285. 5
  • Ойн сан бүхий газар      295.2 га
  • Усан сан бүхий газар    25.72 га
  • Улсын тусгай хэрэгцээний газар 2825.44

Нийт газар              8000