ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих нь Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл
Эхлэх Дуусах
х ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ х х 1001,0 1001,0 х х х х
х Засаг дарга х х 1001,0 1001,0 х х х х
х Хөрөнгө оруулалт х х 946,0 946,0 х х х х
х Шилжих хөрөнгө оруулалт х х 0,0 0,0 х х х х
1       0,0 0,0        
х Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт х х 946,0 946,0 х х х х
2 Орон сууцны хорооллын дунд автозам, зогсоол, ногоон байгууламжийн тохижилт хийх 2014 2014 180,0 180,0 "Эсба интернейшнл" ХХК, РД:2086913 Үндсэн шаардлага хангасан бөгөөд харьцуулах үнэ төсөвт өртгөөс даваагүй тул шалгарсан. "Асьфа констракшн" ХХК ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 10.2, 28.3, 28.7.2, 28.7.3, 28,7,4, 28,10-д заасан үндсэн шаардлага хангаагүйтул шалгараагүй.
3 Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан, гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт хийх 2014 2014 148,0 148,0 "Алтан бэрс интернейшнл" ХХК, РД:5650674 Үндсэн шаардлага хангасан бөгөөд харьцуулах үнэ бага байсан тул шалгарсан. "Баян тогтоц" ХХК, РД:5122341 Үндсэн шаардлага хангасан боловч харьцуулах үнэ өндөр байсан тул шалгараагүй.
4 Автозамуудад усны хаялага, ус зайлуулах систем хийх /1000 метр/ 2014 2014 49,0 49,0        
5 Нийтийн эзэмшлийн талбайд авто зогсоол байгуулах 2014 2014 95,0 95,0 "Баганат-Орд" ХХК, РД:4064119 Үндсэн шаардлага хангасан бөгөөд харьцуулах үнэ төсөвт өртгөөс даваагүй тул шалгарсан. "Мөнх-Алтайн уянга" ХХК, "Электро инсталишн" ХХК Тендерийн материал хугацаа хоцорсон.
6 ХоИС-ийн урд  дөрвөн замын уулзвараас техникийн захын уулзвар хүртэл явган зам тавих 2014 2014 93,0 93,0 "Мөнх баян эрдэнэ" ХХК, РД:4064844 Үндсэн шаардлага хангасан бөгөөд харьцуулах үнэ төсөвт өртгөөс даваагүй тул шалгарсан. "Буянт стандарт" ХХК, "Ховд ЮХО" ХХК  Тендерийн материал хугацаа хоцорсон.
7 Ногоон байгууламжийн хайс хашлага шинээр хийх /2000 метр/ 2014 2014 48,0 48,0 "Эрч хүч" ОНӨААТҮГ, РД:4074254 Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулсан. "Алтайн таван эрхэт" ХХК РД:4075196 Тендерт оролцохоор материал авсан боловч тендер ирүүлээгүй.
8 Ногоон байгууламжийн услалтын систем байгуулах 2014 2014 13,0 13,0        
9 Малчны хороололд 1 км 0,4-ын шугам, 250 вт-ын трансформатор байгуулах 2014 2014 50,0 50,0 "ИСЭТ" ХХК, РД:4068637  Үндсэн шаардлага хангасан бөгөөд харьцуулах үнэ төсөвт өртгөөс даваагүй тул шалгарсан. "Буянтын боргио" ХХК, РД:2175282 Тусгай зөвшөөрөл шаардлага хангаагүй, техникийн тодорхойлолт ирүүлээгүй тул шалгараагүй.
10 Шуудангийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах цэг байгуулах 2014 2014 35,0 35,0        
11 Гадна гэрэлтүүлэг, реклам чимэглэл хийх 2014 2014 15,0 15,0 "Малчин түнш-тавилга" ХХК, РД:4073665 Тендер шалгаруулалтыг ОНО-тойгоор явуулсан боловч оролцогч ирээгүй тул "Малчин түнш-тавилга" ХХК-тай гэрээ шууд байгуулсан. - -
12 Лед гэрлэн самбар байгуулах 2014 2014 15,0 15,0        
13 Зардал хуваах зарчмаар гэр хорооллын дунд халуун ус, эмийн сан байгуулах 2014 2014 130,0 130,0        
14 Гэр хорооллын жишиг гудамжийг тохижуулах 2014 2014 45,0 45,0        
15 Гэр хорооллын ундны усны уст цэг байгуулах 2014 2014 30,0 30,0     "Согоот чандмань" ХХК РД:5638186. "Эвлэл" ХХК, РД: 4062485. Тендерийн материал үндсэн шаарлага хангаагүй тул шалгараагүй.
16                  
  Тоног төхөөрөмж х х 0,0 0,0 х х х х
17       0,0 0,0        
х Их засвар х х 55,0 55,0 х х х х
18 Хуучин орон сууцнуудын хаалга, орц, засах 2014 2014 55,0 55,0 "Ланз" ХХК, РД:4063961.  Үндсэн шаардлага хангасан бөгөөд харьцуулах үнэ бага байсан тул багц тус бүрт шалгарсан. "Хан Орд" ХХК  1-р багцад үндсэн шаардлага хангасан боловч харьцуулах үнэ өндөр байсан, 2-р багцад тендерийн үндсэн шаардлага хангаагүй тул шалгараагүй.
        "Авга ач нар" ХХК, РД:2611252. "Инжид төр" ХХК, "Электро инсталэйшн" ХХК, "Чандмань өндөр дов" ХХК Тендерийн материал үндсэн шаарлага хангаагүй тул шалгараагүй.
х ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ х х 782,6 782,6 х х х х
х Засаг дарга х х 782,6 782,6 х х х х
х Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ х х 782,6 782,6 х х х х
19 Хогны менежмент, нийтийн эзэмшлийн хог хаягдал цэвэрлэх арга хэмжээ 2014 2014 54,6 54,6        
20 Явуулын иргэний танхим байгуулах хөтөлбөр, арга хэмжээ 2014 2014 20,0 20,0        
21 Газрын эргэлтийн цэг 2014 2014 20,0 20,0        
22 Буянт багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
23 Бугат багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
24 Алагтолгой багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
25 Жаргалан багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
26 Цамбагарав багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
27 Магсаржав багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
28 Бичигт багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
29 Тахилт багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
30 Наран багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
31 Рашаант багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
32 Хайрхан багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
33 Баатархайрхан багийн ИНХ-ын төсөлөөр 2014 2014 20,0 20,0        
34 Сургуулийн өмнөх боловсрол-төсөл  2014 2014 35,0 35,0        
36 Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0 "Гайхамшигт өнгө" ХХК, РД:4070585. Шууд худалдан авах аргаар зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа. - -
37 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0 "Алтан зурлага" ХХК, РД:5443202 - -
38 Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0 "Ховд Алтайн тэнгэр" ХХК, РД:4062582. - -
39 Ерөнхий боловсролын Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0 "Саруул дэвжих өргөө" ХХК, РД:4074378. - -
40 Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0        
41 Ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0 "ГЦЦЭ" ХХК, РД:4062922. Шууд худалдан авах аргаар зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа. - -
42 Ерөнхий боловсролын Прогресс сургуулийн төсөл арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0        
44 Буянт өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ 2014 2014 7,0 7,0 "Ирмүүн баян констракшн" ХХК, РД:5841518. Шууд худалдан авах аргаар зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа. - -
45 Бугат өрхийн  эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ 2014 2014 7,0 7,0 "Ирмүүн баян констракшн" ХХК, РД:5841518. - -
46 Рашаант өрхийн  эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ 2014 2014 7,0 7,0 "Ирмүүн баян констракшн" ХХК, РД:5841518. - -
47 Жаргалан өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ 2014 2014 7,0 7,0 "Ирмүүн баян констракшн" ХХК, РД:5841518. - -
48 Баатархайрхан өрхийн  эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ 2014 2014 7,0 7,0 "Ирмүүн баян констракшн" ХХК, РД:5841518. - -
49 Ховд суваргын ногоон байгууламж байгуулах 2014 2014 5,0 5,0        
50 Эрүүл мэндийг дэмжигч гудамж төсөл 2014 2014 20,0 20,0 "ИСЭТ" ХХК, РД:4068637  "Сод дизайн" ХХК, РД:4073657. Тендер шалгаруулалтыг ОНО-тойгоор явуулсан боловч оролцогч ирээгүй тул холбогдох компаниудтай шууд гэрээ байгуулан ажил эхэлсэн. - -
51 Зайлшгүй цаг хугацааны болон хэрэгцээ шаардлагаар гарах зардлын нөөц 2014 2014 35,3 35,3        
52 2013 оны хөрөнгийн эх үүсвэр нь дутсаны улмаас санхүүжүүлж чадаагүй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний санхүүжилт 2014 2014 79,7 79,7 Ажлын гүйцэтгэл 70-90 хувьтай явагдаж байна. - - -
53 Наадмын арга хэмжээ 2014 2014 5,0 5,0 Холбогдох ААНБ, иргэдээс шууд худалдан авах аргаар төслийг хэрэгжүүлсэн. - - -
54 Ховд хотын соёл, түүх дурсгал, бүтээн байгуулалт, хөгжлийг сурталчилах төсөл арга хэмжээ 2014 2014 15,0 15,0        
55 Ховд хотын 330 жилийн ойн бэлтгэл ажил хангах хөтөлбөр арга хэмжээ 2014 2014 32,0 32,0        
56 Иргэдийн оролцооны чадавхийг хөгжүүлэх арга хэмжээ 2014 2014 30,0 30,0        
57 "Ховдын ирээдүй" сантай хамтран хог хаягдлын менежментийн нэгдсэн ТЭЗҮ-г хийх 2014 2014 10,0 10,0 "Эх орон Цэвэр байгаль" ХХК, РД:5012147. - - -
58 Газрын зөрчилгүй хот төсөл /Газрын албаны тоног төхөөрөмж авах/ 2014 2014 15,0 15,0 "Малчин түнш тавилга" ХХК, РД:4073665 Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулсан. "Хатан буянт констракшн" ХХК, РД:4061683  
59 Урт гудамж хуваах, гарц гаргах 2014 2014 20,0 20,0        
60 Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ  2014 2014 31,0 31,0        
61 Нийгмийн бодлогын төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх  2014 2014 15,0 15,0        
62 Нийтийн бие засах газар байгуулах 2014 2014 30,0 30,0        
НИЙТ ДҮН 1783,6 1783,6 х х х х
                   
                   
                   
                   
Мэдээлэл гаргасан: Жаргалант сумын Туслах нягтлан бодогч                                                       О.Буяндэлгэр

аа