Жаргалант сумын 1-р сургуулийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Үзүүлэлт Жаргалант 12 жилийн 1-р сургууль
Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Гүйцэтгэл
     
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 194,539.00 28,339,443.00 28,339,443.00
  3        Кассанд байгаа бэлэн мөнгө   88,872.00 88,872.00
  4            Төгрөг\ ЖМС   88,872.00 88,872.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 194,539.00 28,250,571.00 28,250,571.00
  7            Төгрөг 194,539.00 28,250,571.00 28,250,571.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   26,901,199.00 26,901,199.00
 14                Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах 194,539.00 1,349,372.00 1,349,372.00
 26    АВЛАГА 1,022,366.00 1,022,366.00 1,022,366.00
 31        Бусад авлага 1,022,366.00 1,022,366.00 1,022,366.00
 32            Байгууллагаас авах авлага 1,022,366.00 1,022,366.00 1,022,366.00
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 1,022,366.00 1,022,366.00 1,022,366.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 27,563,596.00 28,124,696.00 28,124,696.00
 87        Түүхий эд материал 22,000.00 22,000.00 22,000.00
 89            Эм боох материал 22,000.00 22,000.00 22,000.00
 92        Хангамжийн материал 27,541,596.00 28,102,696.00 28,102,696.00
 93            Бичиг хэргийн материал 841,000.00 1,041,300.00 1,041,300.00
 94            Аж ахуйн материал 2,238,838.00 2,238,838.00 2,238,838.00
101            Бусад бараа материал 24,461,758.00 24,822,558.00 24,822,558.00
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 28,780,501.00 57,486,505.00 57,486,505.00
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 652,453,139.08 652,453,139.08 652,453,139.08
134        Биет хөрөнгө 652,453,139.08 652,453,139.08 652,453,139.08
135            Барилга, байгууламж, орон сууц 512,411,698.00 512,411,698.00 512,411,698.00
136                Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг 2,677,146,441.00 2,677,146,441.00 2,677,146,441.00
137                Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл (2,164,734,743.00) (2,164,734,743.00) (2,164,734,743.00)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 45,453,578.00 45,453,578.00 45,453,578.00
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 166,688,243.00 166,688,243.00 166,688,243.00
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (121,234,665.00) (121,234,665.00) (121,234,665.00)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 41,495,078.20 41,495,078.20 41,495,078.20
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 92,662,077.00 92,662,077.00 92,662,077.00
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (51,166,998.80) (51,166,998.80) (51,166,998.80)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 53,092,784.88 53,092,784.88 53,092,784.88
157                Номын фонд 53,092,784.88 53,092,784.88 53,092,784.88
161                Програм хангамж - Анхны өртөг 1,204,860.00 1,204,860.00 1,204,860.00
162                Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл (1,204,860.00) (1,204,860.00) (1,204,860.00)
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 681,233,640.08 709,939,644.08 709,939,644.08
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 8,479,453.00 31,859,871.00 31,859,871.00
192        Өглөг 8,479,453.00 31,859,871.00 31,859,871.00
193            Ажилчидтай холбогдсон тооцоо 8,135,860.00 12,915,558.00 12,915,558.00
196                ХАОАТ-ын өглөг 8,111,026.00 12,894,649.00 12,894,649.00
197                ҮЭ-ийн өглөг 24,834.00 20,909.00 20,909.00
198            Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо 343,593.00 18,944,313.00 18,944,313.00
200                Түлш халаалтын тооцоо 15,280.00 18,616,000.00 18,616,000.00
207                Байрны засварын тооцоо 328,313.00 328,313.00 328,313.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 8,479,453.00 31,859,871.00 31,859,871.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 672,754,187.08 678,079,773.08 678,079,773.08
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 873,692,972.88 873,692,972.88 873,692,972.88
260        Хуримтлагдсан үр дүн (693,294,447.80) (687,968,861.80) (687,968,861.80)
261            Өмнөх үеийн үр дүн (693,294,447.80) (693,294,447.80) (693,294,447.80)
262            Тайлант үеийн үр дүн   5,325,586.00 5,325,586.00
264        Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 492,355,662.00 492,355,662.00 492,355,662.00
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 672,754,187.08 678,079,773.08 678,079,773.08
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 681,233,640.08 709,939,644.08 709,939,644.08

Захирал                У.Саруулзаяа

Нягтлан бодогч                         Р.Галбадрах

ө