Жаргалант сумын 2-р сургуулийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

  Үзүүлэлт   Жаргалант 12 жилийн 2-р сургууль
   
    Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Гүйцэтгэл
     
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ   22,589,281.00 22,589,281.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө   22,589,281.00 22,589,281.00
  7            Төгрөг   22,589,281.00 22,589,281.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   12,699,231.00 12,699,231.00
 14                Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах   9,890,050.00 9,890,050.00
 26    АВЛАГА 954,414.00 4,308,143.00 4,308,143.00
 27        Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 20,546.00 270,546.00 270,546.00
 31        Бусад авлага 933,868.00 4,037,597.00 4,037,597.00
 32            Байгууллагаас авах авлага 933,868.00 4,037,597.00 4,037,597.00
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 933,868.00 4,037,597.00 4,037,597.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 30,591,340.00 30,894,540.00 30,894,540.00
 92        Хангамжийн материал 30,591,340.00 30,894,540.00 30,894,540.00
 94            Аж ахуйн материал 16,446,419.00 16,991,419.00 16,991,419.00
101            Бусад бараа материал 14,144,921.00 13,903,121.00 13,903,121.00
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 31,545,754.00 57,791,964.00 57,791,964.00
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 484,298,993.20 461,109,325.20 461,109,325.20
134        Биет хөрөнгө 484,298,993.20 461,109,325.20 461,109,325.20
135            Барилга, байгууламж, орон сууц 377,616,681.00 368,478,781.00 368,478,781.00
136                Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг 1,148,540,115.00 1,148,540,115.00 1,148,540,115.00
137                Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл (770,923,434.00) (780,061,334.00) (780,061,334.00)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 17,016,711.00 6,601,897.00 6,601,897.00
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 134,155,285.00 134,155,285.00 134,155,285.00
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (117,138,574.00) (127,553,388.00) (127,553,388.00)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 35,756,017.20 32,059,063.20 32,059,063.20
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 99,108,685.20 99,108,685.20 99,108,685.20
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (63,352,668.00) (67,049,622.00) (67,049,622.00)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 53,909,584.00 53,969,584.00 53,969,584.00
155                Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг 53,909,584.00 53,969,584.00 53,969,584.00
161                Програм хангамж - Анхны өртөг 2,409,948.00 2,409,948.00 2,409,948.00
162                Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл (2,409,948.00) (2,409,948.00) (2,409,948.00)
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 515,844,747.20 518,901,289.20 518,901,289.20
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   812,627.00 812,627.00
192        Өглөг   812,627.00 812,627.00
212            Бусад өглөг   812,627.00 812,627.00
213                Байгууллагад төлөх өглөг   812,627.00 812,627.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   812,627.00 812,627.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 515,844,747.20 518,088,662.20 518,088,662.20
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 786,509,010.00 786,509,010.00 786,509,010.00
260        Хуримтлагдсан үр дүн (508,190,647.80) (505,946,732.80) (505,946,732.80)
261            Өмнөх үеийн үр дүн (508,190,647.80) (508,190,647.80) (508,190,647.80)
262            Тайлант үеийн үр дүн   2,243,915.00 2,243,915.00
264        Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 237,526,385.00 237,526,385.00 237,526,385.00
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 515,844,747.20 518,088,662.20 518,088,662.20
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 515,844,747.20 518,901,289.20 518,901,289.20

Захирал                              Н.Сэрээнэндорж

Нягтлан бодогч                                   И.Оюунжаргал

э