Жаргалант сумын 3-р сургуулийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

  Үзүүлэлт Жаргалант 12 жилийн 3-р сургууль
  Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Гүйцэтгэл
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ   7,784,660.00 7,784,660.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө   7,784,660.00 7,784,660.00
  7            Төгрөг   7,784,660.00 7,784,660.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   7,426,860.00 7,426,860.00
 14                Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах   357,800.00 357,800.00
 26    АВЛАГА 2,273,631.00 2,273,631.00 2,273,631.00
 31        Бусад авлага 2,273,631.00 2,273,631.00 2,273,631.00
 32            Байгууллагаас авах авлага 2,063,631.00 2,063,631.00 2,063,631.00
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 2,063,631.00 2,063,631.00 2,063,631.00
 44            Хувь хүмүүсээс авах авлага 210,000.00 210,000.00 210,000.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 43,104,346.00 42,355,616.00 42,355,616.00
 92        Хангамжийн материал 43,104,346.00 42,355,616.00 42,355,616.00
 93            Бичиг хэргийн материал 2,903,605.00 2,200,105.00 2,200,105.00
 94            Аж ахуйн материал 1,159,600.00 160,370.00 160,370.00
 95            Сэлбэг хэрэгсэл 281,600.00 626,600.00 626,600.00
101            Бусад бараа материал 38,759,541.00 39,368,541.00 39,368,541.00
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 45,377,977.00 52,413,907.00 52,413,907.00
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 1,190,487,413.00 1,162,584,732.00 1,162,584,732.00
134        Биет хөрөнгө 1,190,487,413.00 1,162,584,732.00 1,162,584,732.00
135            Барилга, байгууламж, орон сууц 1,046,986,033.00 1,032,029,090.00 1,032,029,090.00
136                Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг 1,795,303,600.00 1,795,303,600.00 1,795,303,600.00
137                Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл (748,317,567.00) (763,274,510.00) (763,274,510.00)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 36,489,416.00 29,321,052.00 29,321,052.00
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 163,471,346.00 163,741,346.00 163,741,346.00
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (126,981,930.00) (134,420,294.00) (134,420,294.00)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 55,327,658.00 50,536,140.00 50,536,140.00
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 113,824,829.00 113,824,829.00 113,824,829.00
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (58,497,171.00) (63,288,689.00) (63,288,689.00)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 51,684,306.00 50,698,450.00 50,698,450.00
155                Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг 17,784,370.00 17,784,370.00 17,784,370.00
156                Бусад үндсэн хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл (7,371,754.00) (8,357,610.00) (8,357,610.00)
157                Номын фонд 41,271,690.00 41,271,690.00 41,271,690.00
161                Програм хангамж - Анхны өртөг 400,000.00 400,000.00 400,000.00
162                Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00)
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 1,235,865,390.00 1,214,998,639.00 1,214,998,639.00
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 575,359.00 8,431,000.00 8,431,000.00
192        Өглөг 575,359.00 8,431,000.00 8,431,000.00
193            Ажилчидтай холбогдсон тооцоо 133,928.00 1,589,569.00 1,589,569.00
197                ҮЭ-ийн өглөг 133,928.00 1,589,569.00 1,589,569.00
198            Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо 441,431.00 6,841,431.00 6,841,431.00
200                Түлш халаалтын тооцоо 441,431.00 6,841,431.00 6,841,431.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 575,359.00 8,431,000.00 8,431,000.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 1,235,290,031.00 1,206,567,639.00 1,206,567,639.00
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 684,160,461.00 684,160,461.00 684,160,461.00
260        Хуримтлагдсан үр дүн (311,280,726.00) (340,003,118.00) (340,003,118.00)
261            Өмнөх үеийн үр дүн (311,280,726.00) (311,280,726.00) (311,280,726.00)
262            Тайлант үеийн үр дүн   (28,722,392.00) (28,722,392.00)
264        Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 862,410,296.00 862,410,296.00 862,410,296.00
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 1,235,290,031.00 1,206,567,639.00 1,206,567,639.00
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 1,235,865,390.00 1,214,998,639.00 1,214,998,639.00

Захирал                            Н.Эрдэнэчимэг

Нягтлан бодогч                                   Н.Батхүү

ө