Жаргалант сумын 7-р сургуулийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

    Жаргалант 12 жилийн 7-р сургууль
  Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Гүйцэтгэл
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ   7,579,940.00 7,579,940.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө   7,579,940.00 7,579,940.00
  7            Төгрөг   7,579,940.00 7,579,940.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   7,579,940.00 7,579,940.00
 26    АВЛАГА 428,202.20 328,602.20 328,602.20
 27        Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 171,404.00 17,804.00 17,804.00
 31        Бусад авлага 256,798.20 310,798.20 310,798.20
 32            Байгууллагаас авах авлага 235,798.20 235,798.20 235,798.20
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 235,798.20 235,798.20 235,798.20
 44            Хувь хүмүүсээс авах авлага 21,000.00 75,000.00 75,000.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 63,038,223.20 56,673,723.20 56,673,723.20
 92        Хангамжийн материал 63,038,223.20 56,673,723.20 56,673,723.20
 94            Аж ахуйн материал 3,047,050.00 3,047,050.00 3,047,050.00
 96            Түлш, шатах тослох материал 6,697,500.00    
101            Бусад бараа материал 53,293,673.20 53,626,673.20 53,626,673.20
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 63,466,425.40 64,582,265.40 64,582,265.40
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 1,306,302,353.40 1,273,947,921.40 1,273,947,921.40
134        Биет хөрөнгө 1,291,735,683.40 1,266,631,251.40 1,266,631,251.40
135            Барилга, байгууламж, орон сууц 1,179,433,097.80 1,166,576,401.80 1,166,576,401.80
136                Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг 1,239,824,345.80 1,239,906,345.80 1,239,906,345.80
137                Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл (60,391,248.00) (73,329,944.00) (73,329,944.00)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 47,066,065.32 40,794,997.32 40,794,997.32
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 79,047,634.32 79,047,634.32 79,047,634.32
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (31,981,569.00) (38,252,637.00) (38,252,637.00)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 49,984,541.70 43,262,573.70 43,262,573.70
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 58,998,903.70 58,998,903.70 58,998,903.70
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (9,014,362.00) (15,736,330.00) (15,736,330.00)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 15,251,978.58 15,997,278.58 15,997,278.58
157                Номын фонд 15,251,978.58 15,997,278.58 15,997,278.58
159        Биет бус хөрөнгө 14,566,670.00 7,316,670.00 7,316,670.00
160            Програм хангамж 14,566,670.00 7,316,670.00 7,316,670.00
161                Програм хангамж - Анхны өртөг 18,400,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00
162                Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл (3,833,330.00) (11,083,330.00) (11,083,330.00)
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 1,369,768,778.80 1,338,530,186.80 1,338,530,186.80
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   11,429,356.00 11,429,356.00
192        Өглөг   11,429,356.00 11,429,356.00
193            Ажилчидтай холбогдсон тооцоо   11,390,114.00 11,390,114.00
195                НДШ-ийн өглөг   11,390,114.00 11,390,114.00
212            Бусад өглөг   39,242.00 39,242.00
214                Хувь хүмүүст төлөх өглөг   39,242.00 39,242.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   11,429,356.00 11,429,356.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 1,369,768,778.80 1,327,100,830.80 1,327,100,830.80
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 1,293,146,409.40 1,293,146,409.40 1,293,146,409.40
260        Хуримтлагдсан үр дүн 76,622,369.40 33,954,421.40 33,954,421.40
261            Өмнөх үеийн үр дүн 76,622,369.40 76,622,369.40 76,622,369.40
262            Тайлант үеийн үр дүн   (42,667,948.00) (42,667,948.00)
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 1,369,768,778.80 1,327,100,830.80 1,327,100,830.80
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 1,369,768,778.80 1,338,530,186.80 1,338,530,186.80

Захирал                           Ц.Алтантунгалаг

Нягтлан бодогч                                   Б.Мөнхцэцэг

ө