Жаргалант сумын Прогресс сургуулийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

      Жаргалант Прогресс сургууль
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 397,700.00 26,656,111.00 26,656,111.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 397,700.00 26,656,111.00 26,656,111.00
  7            Төгрөг 397,700.00 26,656,111.00 26,656,111.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   25,216,798.00 25,216,798.00
 14                Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах 397,700.00 1,439,313.00 1,439,313.00
 26    АВЛАГА 2,769,581.00 3,275,333.00 3,275,333.00
 31        Бусад авлага 2,769,581.00 3,275,333.00 3,275,333.00
 32            Байгууллагаас авах авлага 650,591.00 603,843.00 603,843.00
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 650,591.00 603,843.00 603,843.00
 44            Хувь хүмүүсээс авах авлага 2,118,990.00 2,671,490.00 2,671,490.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 63,268,263.00 61,056,263.00 61,056,263.00
 92        Хангамжийн материал 63,268,263.00 61,056,263.00 61,056,263.00
 94            Аж ахуйн материал 11,953,335.00 8,943,835.00 8,943,835.00
101            Бусад бараа материал 51,314,928.00 52,112,428.00 52,112,428.00
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 66,435,544.00 90,987,707.00 90,987,707.00
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 3,119,074,243.00 3,079,447,443.00 3,079,447,443.00
134        Биет хөрөнгө 3,119,074,243.00 3,079,447,443.00 3,079,447,443.00
135            Барилга, байгууламж, орон сууц 2,870,803,690.00 2,844,146,490.00 2,844,146,490.00
136                Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг 3,258,349,307.00 3,258,349,307.00 3,258,349,307.00
137                Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл (387,545,617.00) (414,202,817.00) (414,202,817.00)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 40,773,683.00 32,685,933.00 32,685,933.00
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 144,150,891.00 144,150,891.00 144,150,891.00
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (103,377,208.00) (111,464,958.00) (111,464,958.00)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 70,130,477.00 64,787,627.00 64,787,627.00
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 123,820,484.00 123,820,484.00 123,820,484.00
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (53,690,007.00) (59,032,857.00) (59,032,857.00)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 61,366,393.00 61,827,393.00 61,827,393.00
155                Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг 20,500,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00
157                Номын фонд 40,866,393.00 41,327,393.00 41,327,393.00
158            Дуусаагүй барилга, байгууламж 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00
161                Програм хангамж - Анхны өртөг 400,000.00 400,000.00 400,000.00
162                Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00)
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 3,185,509,787.00 3,170,435,150.00 3,170,435,150.00
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   9,842,552.00 9,842,552.00
192        Өглөг   9,842,552.00 9,842,552.00
198            Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо   9,842,552.00 9,842,552.00
199                Гэрэл цахилгааны тооцоо   193,597.00 193,597.00
200                Түлш халаалтын тооцоо   9,648,955.00 9,648,955.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   9,842,552.00 9,842,552.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 3,185,509,787.00 3,160,592,598.00 3,160,592,598.00
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 3,443,107,787.00 3,443,107,787.00 3,443,107,787.00
260        Хуримтлагдсан үр дүн (388,411,980.00) (413,329,169.00) (413,329,169.00)
261            Өмнөх үеийн үр дүн (388,411,980.00) (388,411,980.00) (388,411,980.00)
262            Тайлант үеийн үр дүн   (24,917,189.00) (24,917,189.00)
264        Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 130,813,980.00 130,813,980.00 130,813,980.00
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 3,185,509,787.00 3,160,592,598.00 3,160,592,598.00
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 3,185,509,787.00 3,170,435,150.00 3,170,435,150.00

Захирал                       Ц.Отгонбаяр

Нягтлан бодогч                                Б.Батөлзий

ө