Жаргалант сумын Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

  Үзүүлэлт   Жаргалант Цаст алтай сургууль
    Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Гүйцэтгэл
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ   6,167,030.00 6,167,030.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө   6,167,030.00 6,167,030.00
  7            Төгрөг   6,167,030.00 6,167,030.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   3,860,353.00 3,860,353.00
 14                Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах   2,306,677.00 2,306,677.00
 26    АВЛАГА 1,116,294.34 254,250.00 254,250.00
 27        Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 229,250.00 229,250.00 229,250.00
 31        Бусад авлага 887,044.34 25,000.00 25,000.00
 32            Байгууллагаас авах авлага 887,044.34 25,000.00 25,000.00
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 887,044.34 25,000.00 25,000.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 42,631,092.01 44,750,492.01 44,750,492.01
 92        Хангамжийн материал 42,631,092.01 44,750,492.01 44,750,492.01
 93            Бичиг хэргийн материал 1,037,494.00 1,337,394.00 1,337,394.00
 94            Аж ахуйн материал 2,349,666.00 3,285,066.00 3,285,066.00
 95            Сэлбэг хэрэгсэл 2,470,990.00 2,470,990.00 2,470,990.00
 97            Барилгын засварын материал 15,500.00 15,500.00 15,500.00
101            Бусад бараа материал 36,757,442.01 37,641,542.01 37,641,542.01
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 43,747,386.35 51,171,772.01 51,171,772.01
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 354,093,867.72 336,648,165.86 336,648,165.86
134        Биет хөрөнгө 354,093,867.72 336,648,165.86 336,648,165.86
135            Барилга, байгууламж, орон сууц 265,515,373.90 254,501,411.62 254,501,411.62
136                Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг 1,698,515,349.40 1,698,515,349.40 1,698,515,349.40
137                Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл (1,432,999,975.50) (1,444,013,937.78) (1,444,013,937.78)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 15,309,241.53 11,985,560.03 11,985,560.03
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 272,679,007.53 273,479,007.53 273,479,007.53
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (257,369,766.00) (261,493,447.50) (261,493,447.50)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 37,770,280.40 34,478,222.32 34,478,222.32
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 86,762,676.40 86,762,676.40 86,762,676.40
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (48,992,396.00) (52,284,454.08) (52,284,454.08)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 35,498,971.89 35,682,971.89 35,682,971.89
157                Номын фонд 35,498,971.89 35,682,971.89 35,682,971.89
161                Програм хангамж - Анхны өртөг 1,111,600.00 1,111,600.00 1,111,600.00
162                Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл (1,111,600.00) (1,111,600.00) (1,111,600.00)
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 397,841,254.07 387,819,937.87 387,819,937.87
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   2,345,110.00 2,345,110.00
192        Өглөг   2,345,110.00 2,345,110.00
193            Ажилчидтай холбогдсон тооцоо   214,620.00 214,620.00
196                ХАОАТ-ын өглөг   214,620.00 214,620.00
198            Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо   2,000,490.00 2,000,490.00
200                Түлш халаалтын тооцоо   2,000,490.00 2,000,490.00
212            Бусад өглөг   130,000.00 130,000.00
213                Байгууллагад төлөх өглөг   130,000.00 130,000.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   2,345,110.00 2,345,110.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 397,841,254.07 385,474,827.87 385,474,827.87
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 842,743,550.49 842,743,550.49 842,743,550.49
260        Хуримтлагдсан үр дүн (674,606,395.55) (686,972,821.75) (686,972,821.75)
261            Өмнөх үеийн үр дүн (674,606,395.55) (674,606,395.55) (674,606,395.55)
262            Тайлант үеийн үр дүн   (12,366,426.20) (12,366,426.20)
264        Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 229,704,099.13 229,704,099.13 229,704,099.13
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 397,841,254.07 385,474,827.87 385,474,827.87
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 397,841,254.07 387,819,937.87 387,819,937.87

Захирал                               Б.Балдорж

Нягтлан бодогч                            М.Энхжаргал

 

ө