Жаргалант сумын ИТХ-ын эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

    Жаргалант ИТХурал
  Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Гүйцэтгэл
  2    МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ   8,440,873.00 8,440,873.00
  6        Банкинд байгаа бэлэн мөнгө   8,440,873.00 8,440,873.00
  7            Төгрөг   8,440,873.00 8,440,873.00
 11                Төсөвт байгууллагын харилцах   8,440,873.00 8,440,873.00
 26    АВЛАГА 1,811,304.00 1,123,809.00 1,123,809.00
 27        Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 322,559.00 322,559.00 322,559.00
 31        Бусад авлага 1,488,745.00 801,250.00 801,250.00
 32            Байгууллагаас авах авлага 1,188,445.00 500,950.00 500,950.00
 40                Бусад зардлын тооцооны авлага 1,188,445.00 500,950.00 500,950.00
 44            Хувь хүмүүсээс авах авлага 300,300.00 300,300.00 300,300.00
 56    УРЬДЧИЛГАА 300,000.00 300,000.00 300,000.00
 78        Бусад урьдчилгаа 300,000.00 300,000.00 300,000.00
 79            Урьдчилгаа тооцоо 300,000.00 300,000.00 300,000.00
 83                Томилолтын урьдчилгаа 300,000.00 300,000.00 300,000.00
 86    БАРАА МАТЕРИАЛ 1,337,550.00 1,111,250.00 1,111,250.00
 92        Хангамжийн материал 1,337,550.00 1,111,250.00 1,111,250.00
 93            Бичиг хэргийн материал 44,000.00 54,200.00 54,200.00
 94            Аж ахуйн материал 1,293,550.00 1,057,050.00 1,057,050.00
111  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 3,448,854.00 10,975,932.00 10,975,932.00
132    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 19,306,505.20 17,663,363.00 17,663,363.00
134        Биет хөрөнгө 19,306,505.20 17,663,363.00 17,663,363.00
139                Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг - Анхны өртөг 6,105,000.00 6,105,000.00 6,105,000.00
140                Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл (6,105,000.00) (6,105,000.00) (6,105,000.00)
141            Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 8,096,915.36 7,123,763.14 7,123,763.14
142                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг 11,621,980.00 11,621,980.00 11,621,980.00
143                Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл (3,525,064.64) (4,498,216.86) (4,498,216.86)
144            Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 11,194,089.84 10,524,099.86 10,524,099.86
145                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг 14,697,370.00 14,697,370.00 14,697,370.00
146                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл (3,503,280.16) (4,173,270.14) (4,173,270.14)
154            Бусад үндсэн хөрөнгө 15,500.00 15,500.00 15,500.00
157                Номын фонд 15,500.00 15,500.00 15,500.00
167  НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 22,755,359.20 28,639,295.00 28,639,295.00
168    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 1,356,702.00 713,404.00 713,404.00
192        Өглөг 1,356,702.00 713,404.00 713,404.00
193            Ажилчидтай холбогдсон тооцоо 1,356,702.00 713,404.00 713,404.00
196                ХАОАТ-ын өглөг 1,356,702.00 713,404.00 713,404.00
257  НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 1,356,702.00 713,404.00 713,404.00
258      Засгийн газрын хувь оролцоо 21,398,657.20 27,925,891.00 27,925,891.00
259        Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан 15,911,210.00 15,911,210.00 15,911,210.00
260        Хуримтлагдсан үр дүн 4,053,414.60 10,580,648.40 10,580,648.40
261            Өмнөх үеийн үр дүн 4,053,414.60 4,053,414.60 4,053,414.60
262            Тайлант үеийн үр дүн   6,527,233.80 6,527,233.80
264        Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 1,434,032.60 1,434,032.60 1,434,032.60
268  ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 21,398,657.20 27,925,891.00 27,925,891.00
269  ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 22,755,359.20 28,639,295.00 28,639,295.00

Ерөнхий менежер                    П.Оюунтунгалаг

Нягтлан бодогч                             Ц.Өсөхбаяр

ө