Тендер

                   

БАТЛАВ.

                   

ЖАРГАЛАНТ  СУМЫН  ЗАСАГ

                   

ДАРГА                         Д.БААСАНДОРЖ

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2015 ОНД

ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН

АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

         

 

 

 

 

 

 

/ саятөгрөгөөр/

дд

Хөрөнгөоруулалт, хөтөлбөр, төсөларгахэмжээнийнэрхүчинчадал, байршил

Эхлэх, дуусаххугацаа

Төсөвтөртөг

2015 ондсанхүүжүү- лэхдүн

ХАА-ндмөрдөхжурам

Худалданавахажиллагаандмөрдөхжурам

Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээнийхорообайгуулахогноо

Тендерзарлаххугацаа

Гэрээбайгуулахэрхолгохогноо

Гэрээдуусгаварболгох, дүгнэхогноо

х

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН

х

1076.4

1076.4

х

х

х

х

х

х

х

I

Засагдарга

х

1076.4

1076.4

х

х

х

х

х

х

х

I.1.

Хөрөнгөоруулалт

х

1061.4

1061.4

х

х

х

х

х

х

х

I.1.1.

Шилжиххөрөнгөоруулалт

х

0.0

0.0

х

х

х

х

х

х

1

1.1.1. а.

 

 

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

х

I

Шинээрбайгуулахбарилгабайгууламж

х

1061.4

1061.4

х

х

х

х

х

х

1

I.1.2.1

Төлөвлөгдөөгүйзардал

2015

442.9

442.9

ШХА

-

-

-

2015.07.01

ОНХС-ийн 2014 оныхөрөнгөөрсанхүүжихээрбатлагдсанболовчэхүүсвэрдутагдсаныулмаасхэрэгжүүлждуусаагүйажлынсанхүүжилт.

2

I.1.2.2

Автобуснызогсоолхийх, тодорхойбайршилд

2015

10.0

10.0

ШХА

-

-

-

2015.07.01

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

3

I.1.2.3

Үерийндалангийншинэчлэл, засвар

2015

98.0

98.0

НТШ

2015.02.18

2015.02.23

2015.03.27

2015.07.31

 

4

I.1.2.4

Ногоонбайгууламжийнтохижилтхийх, услалтынсистембайгуулах

2015

16.0

16.0

ХА

2015.02.27

2015.03.02

2015.03.10

2015.04.30

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

5

I.1.2.5

Нэрэмжитгудамжийгтохижуулах

2015

15.0

15.0

ХА

2015.03.11

2015.03.16

2015.03.25

2015.06.15

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

6

I.1.2.6

Явганхүнийзамтавих

2015

65.0

65.0

ХА

2015.03.17

2015.03.23

2015.03.31

2015.06.30

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

7

I.1.2.7

Цаст-Алтайцогцолборсургууль, Багасургуулийнжишигбиезасахгазар, хогийнсавхийхажил  /Цаст-Алтайцогцолборсургуулийнсурагчдынзөвлөлийноролцоотойхэрэгжүүлэх/

2015

2.5

2.5

ШХА

-

-

-

2015.05.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

8

I.1.2.8

Малчныхороололд ЦДАШ, дэдстанцшинэчлэх. өргөтгөх /Цамбагаравбаг/

2015

20.0

20.0

ХА

2015.03.27

2014.03.30

2015.04.06

2015.05.15

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

х

I.1.2.9

Багуудынхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

х

192.0

192.0

х

х

х

х

х

х

9

I.1.2.9 (а)

Алагтолгойбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

10

I.1.2.9 (б)

Баатархайрханбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

11

I.1.2.9 (в)

Бичигтбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

12

I.1.2.9 (г)

Бугатбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

13

I.1.2.9 (д)

Буянтбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

14

I.1.2.9 (е)

Жаргаланбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

15

I.1.2.9 (ё)

Наранбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

16

I.1.2.9 (ж)

Магсаржавбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

17

I.1.2.9 (з)

Рашаантбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

18

I.1.2.9 (и)

Тахилтбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

19

I.1.2.9 (й)

Хайрханбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

20

I.1.2.9 (к)

Цамбагаравбагийнхөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээнийсанхүүжилт

2015

16.0

16.0

ХА

2015.04.20

2015.05.13

2015.05.22

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

21

I.1.2.10

"Эрчимхүч, Дулааныалдагдлыгбууруулахтөсөл"-ийнороннутгийноролцоо

2015

200.0

200.0

НТШ

2015.04.10

2015.04.15

2015.06.01

2015.08.31

 

х

I.2.

Тоногтөхөөрөмж

х

0.0

0.0

х

х

х

х

х

х

22

I.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

I.3.

Ихзасвар

х

15.0

15.0

х

х

х

х

х

х

23

I.3.1

Цагдаагийнкабоныгсэргээнзасварлах /Алагтолгой, Бичигтбаг/

2015

15.0

15.0

ХА

2015.03.02

2015.03.10

2015.03.19

2015.05.15

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

х

ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

х

204.8

204.8

х

х

х

х

х

х

х

I.

Засагдарга

х

204.8

204.8

х

х

х

х

х

х

х

I.4

Хөтөлбөр, төсөл, аргахэмжээ

х

204.8

204.8

х

х

х

х

х

х

24

I.4.1

"ЭзэнгүйНохой" устгах

2015

1.0

1.0

ШХА

-

-

-

2015.06.30

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

25

I.4.2

БОЭТ-ийнхүүхдийнтасгийнтөсөларгахэмжээ

2015

9.5

9.5

ШХА

-

-

-

2015.04.02

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

26

I.4.3

Нийгмийнбодлогынасуудлыгдэмжиххөтөлбөр, төсөларгахэмжээ

2015

78.0

78.0

ХА

2015.03.27

2015.04.01

2015.04.10

2015.06.30

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

27

I.4.4

Ховдхотын 330 жилийнойнхөтөлбөр, аргахэмжээ

2015

20.0

20.0

ХА

2015.03.02

2015.03.16

2015.03.24

2015.06.01

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

28

I.4.5

"Мэдээллийнилтодбайдлыгхангах" төсөл

2015

6.3

6.3

ШХА

-

-

-

2015.06.01

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

29

I.4.6

Баярнаадам

2015

5.0

5.0

ШХА

-

-

-

2015.07.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА хэрэглэнэ.

30

I.4.7

"Эрүүлмэндийгдэмжигч гудамж-2" төсөл /2 баг/

2015

20.0

20.0

ХА

2015.04.01

2015.04.06

2015.04.14

2015.06.01

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

31

I.4.8

"Шуурхай бүлэг-105" үйлчилгээгдэмжиххөтөлбөр

2015

20.0

20.0

ХА

2015.02.23

2015.03.02

2015.03.10

2015.04.30

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

32

I.4.9

5-р цэцэрлэгийнгаднатохижилтыгсайжруулаххөтөлбөр

2015

8.0

8.0

ШХА

-

-

-

2015.04.15

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

33

I.4.10

Бичигт, Буянтбагийн /16-18 р гудамж/ эрчимхүчний ЦДАШ-ыншинэчлэлт, аюулгүйбайдлыгхамгаалахтөсөл, хөтөлбөр

2015

30.0

30.0

ХА

2015.03.27

2014.03.30

2015.04.06

2015.05.15

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ХА хэрэглэнэ.

34

I.4.11

Нийгмийнэмзэгхэсгийнзорилтотбүлэгтдэмжлэгүзүүлж, нийгэмшүүлэхтөсөл, хөтөлбөр

2015

7.0

7.0

ШХА

-

-

-

2015.03.31

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасанбосгоүнээсхэтрээгүйтул ШХА аргахэрэглэнэ.

НИЙТ ДҮН

1281.2

1281.2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

   

Хянажшалгасан:

ЗасагдаргынТамгынгазрындаргынүүрэггүйцэтгэгчД.Ариунболд

                       
 

Төлөвлөгөөболовсруулсан:

ТуслахнягтланбодогчО.Буяндэлгэр

                   

БАТЛАВ.

 

                       

 

                 

ЖАРГАЛАНТ  СУМЫН  ЗАСАГ

 

                 

ДАРГА                         Д.БААСАНДОРЖ